تعویض مفصل لگن
تعویض مفصل لگن

استخوان ران در هر انسان از نظر سایز، شکل کانال، زاویه گردن و از نظر تراکم استخوان متفاوت است، و جراح باید هنگام انتخاب استم مناسب برای هر بیمار، این متغیرها را مورد توجه قرار دهد.
 

ARKANDARMAN

نمایندگی های ارکان درمان